Privacyverklaring

Dekker Chrysanten, gevestigd aan Julianaweg 6a, 1711 RP Hensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dekker Chrysanten
Julianaweg 6a
1711 RP Hensbroek
0226 456 060
info@dekkerchrysanten.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dekker Chrysanten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekkerchrysanten.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Dekker Chrysanten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te optimaliseren

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Dekker Chrysanten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Reden Bewaartermijn
Voor- en achternaam Om je bij het sturen van een e-mail met je naam te kunnen aanspreken Onbepaalde tijd
E-mailadres Voor het versturen van onze nieuwsbrief Onbepaalde tijd
IP-adres Voor het vaststellen van je locatie als je de website bezoekt Onbepaalde tijd
Gegevens over jouw activiteiten op onze website Voor analyse ten behoeve van website-optimalisatie 50 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Dekker Chrysanten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dekker Chrysanten gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inschrijving voor onze nieuwsbrief
Je kunt je op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien je daarvoor vooraf toestemming geeft, zullen we het e-mailadres dat je opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naar je te verzenden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dekker Chrysanten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekkerchrysanten.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dekker Chrysanten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Dekker Chrysanten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dekkerchrysanten.com.

Stand: maart 2020